fbpx

כוס מרים הנו מנהג שהתחדש בשנים האחרונות כחלק מהרצון לתת מקום בסדר הפסח  גם לנשים העוצמתיות והמרשימות של סיפור יציאת מצרים. בנוסף לכוס אליהו הנביא אנו מזמינים אתכם.ן למלא, לברך ולשתות כוס מים חיים לכבודה של מרים הנביאה.

למה מרים? למה מים?

במסכת סוטה דף יא עמוד ב נאמר ש "…בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים"

מרים הנביאה היא ה-אישה הצדקנית של בני ישראל במצרים, רבות נוספות עימה והיא מנהיגתן.

החיבור והקשר של מרים עם מים, זורם כפלג לאורך כל חייה. הים מצוי בשמה, היא הניצבת לשמור על חיי אחיה במי היאור ומצילה נפשו, היא העונה בשירה על שפת הים וסוחפת את הנשים עימה. מרים רואה בחייה מרירות בעבדות, בסכנת ההכחדה ובמדבר. היא מתעקשת להחזיק בחיוּת כבמים חיים. על פי מסורת אחת היא ואמה הן מיילדות העבריות (שמות רבה, א, יג) והיא אשר משה מתפלל בעדה "אל נא רפא נא לה", שותפה בהנהגת העם עימו ואהרון, ובזכותה התקיימה באר מים המזינה את כל העם במדבר וכשמתה נסתלקה הבאר (מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח, ה)

 

לכבודה של מרים הנביאה נרים כוס של מים חיים לאחר כוס שני של יין לפני נטילת הידיים – ונברך עליה:

"זאת כוס מרים, כוס מים חיים, זכר ליציאת מצרים.

יהי רצון שנזכה לשתות ממימי באר מרים לרפואה ולגאולה. יהי רצון שנלמד ממרים ומהנשים עימה לצאת בתופים ובמחולות, בהכרת הטוב, אל מול הנסים של חיי היום יום, בהודייה לשְׁכִינָה. אמן!"

תוכן ערוך מאתר התנועה הרפורמית ודרשתה של דבי שועה-חיים

כנגד ארבעה בנות דיברה התורה | הרבה תמר דובדבני והרבה פרופ' דליה מרקס

בתמונה ספר ילדים של הרבה אורנה פילץ "מרים, ספרי לי את"

בת חורין – סדר נשים | התנועה המסורתית