fbpx

כדי לשנות מהיסוד את תרבות ההדרה החברתית הפוגענית והשיח הכוחני,
יש להבין את ההשלכות היטב ולהוביל תהליך תיקון ושינוי מעמיק

ההתראות שנאמרו בטקס השבעת העם
על הר גריזים והר עיבל עם כניסת העם
לארץ, שייכות רובן ככולן למרחב החברתי:
"ארור משגה עיוור בדרך, ארור מכה רעהו בסתר,
ארור לוקח שוחד" וכו', ללמדנו שחיים של ברכה
וחיים של קללה אינם עניין מטפיזי, אלא מותנים
בבחירת החברה, וחברה שחייה אחוזים בקללה
פנימית ובשיח פנימי מעוות, תביא על עצמה
את חורבנה. ההדרה החברתית הפוגענית במער־
כת החינוך נתפסת לעיתים כעניין בין ילדים או
לכל היותר כאתגרה של מערכת החינוך, אך היא
אחד מהקלקולים העמוקים של תקופתנו. המח־
רימים מאמצים לעצמם תפיסה חברתית משולחת
רסן, והופכים את נורמת ההכאה בגלוי או בסתר,
לחלק מנורמת חייהם והמוחרמים נושאים את
צלקותיהם כל חייהם.
כיצד נתקן את הקלקול, נשרש את התופעה
ונעבירה מעולמנו ומעולם ילדינו? ראשית, ביצי־
רת מודעות לחומרתה של התופעה ויצירת נורמה
חברתית חדשה באשר אליה. מודעות להיותה מה־
תופעות המעוותות את עולמם החברתי של ילד־
נו ולכן גם את עולמנו, ולצלקות האיומות שהיא
מותירה. ילדים שגדלים בתחושה שחרם ודומיו
הם תגובות טבעיות ואפשריות במרחב החברתי,
ושמבינים זאת גם מאי התערבות הוריהם, גדלים
עם היתר פנימי ל"מכה רעהו בסתר". יצירת נו־
רמה חיובית תתחיל במעגל המשפחתי, ברגישות
ובמעורבות של ההורים במתרחש אצל ילדיהם,
ובהעברת המסר הברור: "שותפות בחרם – לא
אצלנו!" ותמשיך במערכת הקהילתית, החינוכית
והציבורית. חרם בבית הספר הוא עניין להפסקת
לימודים ולשיחה של הורים ומחנכים עם תלמי־
דיהם. בעתניאל עצר הרב רא"ם הכהן את התפילה
בשל אירוע חרם על ילד מסוים, והנחה שלא לס־
פור ספירת העומר עד שהקהילה תקבל על עצמה
את האחריות לפתרון העניין. ברמת השרון התער־
בה מנהיגות ההורים וסגרה קבוצת וטסאפ שהתא־
פיינה בשיח אלים ובקריאות לחרם.
שנית, בגיבוש תודעת אחריות קהילתית ובי־
צירת יכולות ומנגנונים במערכת הקהילתית
והחינוכית, שידעו לפעול במשותף, ולהציע מע־
נים מותאמים לילדים ולמשפחות שייקלעו למצ־
בי משבר בעקבות אירועים כאלו. מענים שהדגש
המרכזי בהם הוא היותם מוטמעים בהוויית החיים
החברתית שבה חיים הילד ומשפחתו. החברה
והקהילה שקלקלה או אפשרה בחדלונה קלקול,
היא זו שתקבל אחריות לסיוע למשפחה והיא גם
תדאג לתיקון. חרם הוא חוויה מתמשכת, הנצר־
בת בנפש, והופכת למשא סלע עצום שהילד נער
מבוגר סוחב כל חייו בצקלון נפשו, כשהסכנה היא
שהמשא הזה גם יכול לשוב ולהכריעו.
התערבות קהילתית חכמה בזמן הנכון, תשכיל
באופנים שונים למוסס את מעגל החרם בתוך זמן
קצר, או־אז יוותרו אבנים קטנות בצקלון נפשו
של הילד־נער־מבוגר, אך אבנים קטנות שניתן
לשאתן. רשת נאמני "דרור לנפש" שנפתח בעז"ה,
תהיה כתובת קהילתית ברורה, מחוללת שיח
קהילתי ובעלת הבנה באשר ליכולות ולאפש־
רויות הפעולה הקהילתיות במקרים כאלו, במקביל
לרשת נאמנים בבתי הספר ולגיבוש אופני פעולה
משותפים.
פרשת ניצבים מבקשת לחקוק בליבנו את הפ־
סוקים החותמים את פרשות הברכה והקללה, "את
החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע". הרב יונתן
זקס לימדנו: "להיות טוב, פירושו לעשות טוב. טוב
אינו תכונה של הנפש, אלא דרך של פעולה ויצי־
רה. יצירת אושר לאנשים אחרים, הפחתת סבלם
והסרת חלק מהכאב שיש בעולם". האם בתשפ"ג
נשוב ונבחר ברע ובמוות וניתן לקללה מקום
בהוויית חיינו, או נבין שאפשר אחרת, ונבחר בטוב
ובחיים, בעשיית טוב ובתיקון הקלקול הנורא?
בנפשנו ובידינו הדבר.

מאת: שייקה אל־עמי מייסד ויו"ר "כנפי דרור"

מתוך: 'דיני נפשות' אסופת מאמרים על החיים ועל החרם. בהוצאת 'מקור ראשון'.