fbpx

מוזמנים לשיח ועיון מחודש בהגות מודרנית אשר קראה תיגר על ההבנה הקלאסית של הדמות המרכזית בעולם המסורתי: אלוהים.

נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר (עם השוואות גם לליבוביץ, השל ועוד) אשר הציעו הצעות חדשות להבנת האלוהות ומתוך אומץ ויצירתיות נענו לאתגר היישום של תיאולוגיה מודרנית – בשפה, בתודעה ובחיי המעשה. מתוך משנתם נבחן את האפשרות לתרגם את עולם המושגים המסורתי לתודעה מודרנית ולגבש שפה ערכית חדשה שהיא מעֵבר לדתיות וחילוניות.