fbpx

על גשם, מים ושפע בעולם, על התגייסות הרבים בעת צרה ועל מעלתם של יחידים בהם תלוי הציבור כולו, על היבטים אקולוגיים עכשוויים של השפעת האדם על הטבע, ועל מקומו של האדם המיטלטל בין חומר לרוח, בין גוף לנפש, בין ארץ לשמים.

במוקד הלימוד תעמוד מסכת תענית בתלמוד הבבלי ולצידה נלמד כתבים וסיפורים חסידיים שעוסקים בסוגיות רעיוניות מקבילות, 'בגשמיות ורוחניות', ומאפשרים מפגש עם החסידות לגווניה וזרמיה. כמיטב המסורת של 'אלול' נרחיב ונטעם מקורות נוספים, שירה ספרות והגות מארון הספרים היהודי והעברי והכללי. בהנחיית: רחל וולפיש ושלומי פרלמוטר 28 מפגשים ימי רביעי מ- 9:00 עד- 15:15 פתיחה: 25.10.17 ה' חשוון