fbpx

בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן מהווה בית גידול למנהיגות יהודית בישראל המכשיר מנהיגי קהילות יהודיות מתחדשות. בית המדרש מכנס לתוכו מנהיגות מסוגים ורקעים שונים ומיצר את דגם 'הרב הארץ-ישראלי'. הרבנים הישראליים חותרים להשפיע על התחדשותה היהודית של החברה בישראל על משפחותיה, קהילותיה ומוסדות הציבור והדת. זו, מתוך שאיפה ששפת היהדות הארץ ישראלית תהווה זרם מרכזי בישראל ותקנה למדינת ישראל אופי יהודי-דמוקרטי. בית המדרש שם דגש על פיתוחה של שפה ערכית משותפת לחברה היהודית בישראל וליהדות העולם. הרבנים הישראלים פועלים מתוך חזון של עמיות יהודית ומתוך היכרות ושותפות עמיתיהם הרבנים בצפון אמריקה ובמרכזים יהודיים אחרים בעולם.

בוגרי התכנית יובילו את אורח החיים היהודי ב:

לימוד תורה – מגע חי עם שיח הדורות למן המקורות הקנוניים ועד לספרות ולהגות יהודית בת זמננו. יצירה של שפה והגות יהודית ישראלית המנהלת דיאלוג חי ומשותף עם הישגי המדע והרוח בתרבות האנושית.

צדק וחסד – יוזמה לעשיית צדק וחסד בקהילה ובמרחב הציבורי. פעולה לתמיכה פנים קהילתית במצבי קושי ומצוקה.

עבודה שבלב, מועדים וטקסי חיים – פיתוח קהילה מתפללת, הענקת משמעות קהילתית לשבת ולחגי ישראל, הובלת טקסי החיים מלידה, בת מצווה ובר מצווה, נישואין ופטירה.

תמיכה קהילתית וליווי רוחני – פיתוח יכולת להדרכה אישית וללווי חברי הקהילה במסעם הרוחני האישי, המשפחתי ובמצבי קושי ומשבר. פיתוח יכולות לעבודה בצוות וניהול צוותי סיוע לצרכים אישיים וקהילתיים.

ארגוני התחדשות וחינוך יהודי – חברי התוכנית יתרמו להרחבתה של תנועת ההתחדשות היהודית בישראל ויהיו מן המובילים במוסדותיה החינוכיים, בהובלת פרויקטים וביוזמות חדשות.

אתיקה לאומית ומנהיגות ארצית – הכשרת הרבנים כאנשי החזון היהודיים עבור החברה הישראלית. מעורבות פעילה בקונפליקטים ובצרכים לאומיים. מעורבות בעמיות-יהודית בין יהודי ישראל לתפוצות; מעורבות בשיח הבין-דתי; חתירה פעילה לקידום השלום בקרב אזרחי ישראל, עם שכנינו ועם הקהילה הבינלאומית.

חטיבות הלימוד מרכזיות:

תכנית הרבנות מבוסס על עיסוק בנושאים הבוערים בחברה הישראלית. במהלך השנה וחצי נעסוק בשבע חטיבות:

אתגרי השעה בחברה הישראלית

קהילה ותמיכה קהילתית

 זמן מקודש – שבת ומועדים

אלוהים

משפחה

מצווה, הלכה וחוק

מוסר: אישי, קהילתי ולאומי