fbpx

כיתת השירה מיועדת לכותבים מתקדמים לאחר תהליך קבלה.
במזמור: סדנאות כתיבה ומשוב, מפגשים עם משוררים, מפגש עם פניה השונים של השירה בהווה והעשרה מן השירה היהודית והעולמית, כלים לכתיבה, הדרכה אישית.
התוכנית כוללת שבעה מפגשים (באורך יום מלא) שמתקיימים בירושלים.

הכיתה נפתחת אחת לכמה חודשים, מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר וניוזלטר משיב הרוח.