fbpx
הפרויקטים
שלנו

פורום רשות הרבים שם לו למטרה להפוך את ירושלים לבירת ההתחדשות היהודית. אנו שואפים ושואפות להבטיח עתיד ירושלמי צומח, המקדם תרבות יהודית עשירה ומגוונת. כל זאת תוך השמעת קול יהודי רבגוני חזק וצלול הנטוע במסורת היהודית, הציונית והשיח הערכי-המוניסטי. הפורום וארגוניו תקווה שהתורה היוצאת מציון תשמש השראה לתושבי ירושלים ולגיבוש וערבות הדדית בחברה הישראלית כולה.

חדשנותו של הפורום מתבטאת ביצירת מרחב פעולה משותף לארגונים ירושלמים, החולקים תפיסות עולם יהודיות פלורליסטיות. זאת על מנת להוביל את שינוי השיח הציבורי והתרבות היהודית בעיר, הן במרחב הציבורי והן במסדרונות השלטון.

מעל שלושים ארגונים המחזיקים בתפיסות עולם מגוונות שותפים בפורום. הארגונים פועלים בתחום ההתחדשות היהודית בערוצי פעולה שונים: חינוך, תרבות, סינגור ואקטיביזם, במגוון אסטרטגיות ושיטות עבודה.