fbpx

מטרת הקרן היא להעניק תמיכה לעמותות שמקדמות פלורליזם יהודי, ישראל כדמוקרטיה, וקיימות. האסטרטגיה של הקרן היא לממן מענקים לליבת הפעילות של הארגון ולתשתיות שלו.