fbpx

מנחה בית מדרש: משה וינשטוק | תהליך קבוצתי: נעמה שקד
הזמנה לאלו שאוהבים את ירושלים, כואבים את כאבה ומקווים את תקוותה.
שמוכנים לפגוש בכנות את עצמם, את זולתם, ואת ירושלים השונה מירושלים שלהם.
שרוצים לפגוש אנשים שונים מאד מהם ולהיפתח לבירור, חשיבה וחוויה שהיא גם נוקבת וגם רכה, להקשיב קשב חדש ולחפש מילים מתהוות לעיר עתיקה.
המפגשים יעסקו במעמקי הדילמות, התחושות והמחלוקות, ויכללו תהליך קבוצתי דינמי, לימוד בית מדרשי, התנסות ויצירה.
הקבוצה מתקיימת בשיתוף פעולה בין "שיח שלום" ובית מדרש אלול.