fbpx

חדר מורים מפגיש מורים מכל המגזרים בירושלים במטרה לייצר שיח של סובלנות ותקווה בעיר.
במסגרת מפגשי ההשתלמות מתקיים תהליך רפלקטיבי אישי וקבוצתי, המפתח את היכולת להכיל ולהתמודד עם הרב תרבותיות בירושלים. תהליך זה מתרחש באמצעות למידת עמיתים וחקר עצמי של אמונות, פרקטיקת ההוראה והמעשה החינוכי. הפעילות מבוססת על מפגש נרטיבים והשקפות עולם של מורים, ויצירת הזדמנויות להשמיע , לשמוע ולהתבונן בחוויות החיים של הזולת.
הקבוצות השונות יפעלו בהיקף של 30 ש״ש מוכרות לגמול השתלמות. חברי הקבוצה ייקחו חלק הן בעיצוב המפגשים והן בפרויקט סיום שיזכה אותם בציון. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים אחה״צ, כל מפגש יארך כ- 3 שעות אקדמיות למעט מפגש שיא שיוקדש לסיור שגם המורים עצמם בונים את מסלולו. בנוסף כל מה שמתרחש בקורס מתועד בתמונות ומוצג בתערוכה. אירוע ההשקה של התערוכה יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים.