fbpx
מנחה בית מדרש: שלומי פרלמוטר | הנחיה פדגוגית: דיני דויטש
השנה נצא למסע בעקבות מהות האדם ויעודו, מאדם הראשון ועד על-אדם ורובוטים בעתיד.
נתחיל מבריאת אדם וחווה בצלם אלהים, במקרא ובמדרשי חז"ל. נמשיך בסוגיות תלמודיות על חיי אדם ועל יהודים וגויים. במחשבת ימי הביניים נפגוש את המחלוקת בין הרמב"ם ובין ר' יהודה הלוי. נקרא סיפורים מספר הזוהר על 'אדם קדמון' והספירות. נלמד סיפורי חסידים ותורותיהם, ותיקון המידות בתנועת המוסר.
בעת החדשה נכיר את המפגש של היהדות עם תנועת הנאורות ההומניסטית האירופית, מי בעד (מנדלסון) ומי נגד (רבי נחמן). ניגע בדמות האדם שהעלו דארווין ופרויד ובתגובה של הפסיכולוגיה ההומאניסטית והאנתרופו-סופיה. נרחיב אל האדם היהודי החדש של אבות הציונות, ונשאל שאלות של צדק והומאניות במדינה יהודית דמוקרטית.
הספרות והשירה העברית ילוו אותנו ויעשירו את הלימוד לאורך כל השנה.